Kalendar zdravlja

Akreditacija Doma zdravlja

Dom zdravlja ušao u proces akreditacije

IMG_7618

Na osnovu člana 215. i 216. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službeni glasnik RS, br. 107/05 , 72/09-dr. Zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. Zakon 9. tačke 1. Odluke o osnivanju Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (Službeni glasnik RS broj 94/08), člana 13. Statuta Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i podnetog zahteva za akreditaciju, zaključen je ugovor o akreditaciji zdravstvene ustanove: Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Kraljevo.

IMG_7616

Prema ugovoru, između ostalog, zdravstvena ustanova sprovodi postupak samoocenjivanja radi poboljšanja kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga korisnicima, imenuje koordinatora za akreditaciju koji je odgovoran za sporvođenje akreditacije i za komunikaciju sa Agencijom, zatim da obrazuje timove za samoocenjivanje kvaliteta rada zdravstvene ustanove, vodi računa o ispunjenju zadataka članova tima za samoocenjvanje kvaliteta rada i o rokovima za izvršenje zadataka i da nakon sprovedenog samoocenjivanja dostavi izveštaj o rezultatima samoocenjivanja Agenciji.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova pruža podršku zdravstvenoj usanovi u samoocenjivanju. Takođe obučava zaposlene u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa edukativnim programom, o načinu samoocenjivanja i o značaju samoocenjivanja za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove.

IMG_8235

U ugovoru je navedeno i da je zdravstvena ustanova ( Dom zdravlja Kraljevo) u obavezi da omogući Agenciji obavljanje svih aktivnosti u vezi sa sprovođenjem spoljašnjeg ocenjivanja.

U Domu zdravlja formirani su timovi za kliničke i nekliničke standarde. Za koordinatora je izabrana dr Mladena Kalajdžić, specijalista opšte medicine. Dom zdravlja Kraljevo, inače, ima 2 spoljna ocenjivača. To su dr Mladena Kalajdžić i vms Biljana Lopičić.

Zdravstvenoj ustanovi za koju je utvrđeno da ispunjava utvrđene standarde za određenu oblast zdravstvene zaštite, odnosno granu medicine, Agencija izdaje sertifikat o akreditaciji zdravstvene ustanove. Nakon dobijanja sertifikata o akredtiaciji, zdravstvena ustanova, između ostalog, ima pravo da podnese zahtev za izmenu ili proširenje obima akreditacije, da informiše javnost i korisnike o statusu akreditacije kao i da stavi javnosti na uvid rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji. Nakon izdavanja sertifikata o akreditaciji zdravstvene ustanove, Agencija ima pravo da u periodu za koji je zdravstvena ustanova stekla akreditaciju, sprovede redovnu i vanrednu posetu, koju obavljaju spoljašnji ocenjivači, a koje je odredila Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Ukoliko se tokom redovnih ili vanrednih poseta utvrde nepravilnosti u radu zdravstvene ustanove, Agencija će pisanim putem upozoriti zdravstvenu ustanovu na uočene nepravilnosti i pozvati je da ih hitno otkloni.

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014