Kalendar zdravlja

Istorijat

Osnovni zadatak Doma zdravlja je da sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji u skladu sa zakonom. Formiran je kao Dom narodnog zdravlja još 1954. godine od delova gradske poliklinike, sreske ambulante, dečjeg dispanzera, školske ambulante, antituberkuloznog dispanzera i zubne službe. Predstavlja kvalitetan skok u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Do sada je prošao kroz mnoge transformacije, spajanja i razdvajanja pojedinih jedinica. Ubrzo po njihovom osnivanju, već 1956. godine, ATD se osamostaljuje, a zatim i školski i dečji dispanzer i postaju samostalne ustanove na budžetu opštine i sreza.

Godine 1957. obavljena je nova organizacija socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Formirani su komunalni zavodi za socijalno i zdravstveno osiguranje, pa se i zdravstvena služba prilagođava toj reorganizaciji. Novim zakonom o zdravstvenim ustanovama primat je dat preventinvoj zdravstvenoj zaštiti. Specijalističku službu, koja je izvesno vreme radila u ordinacijama Doma zdravlja, 1957. godine preuzima opšta bolnica u novoizgrađenom objektu uz bolnicu.

Godine 1961. dolazi do izdvajanja i zubne poliklinike iz Doma zdravlja i prelazi u samostalnu ustanovu.

Za prvog upravnika Doma narodnog zdravlja 1954. godine postavljen je dr Dušan Radenković, a potom se na mestu upravnika smenjuju mlađi posleratni lekari: dr Jovan Nikolajević, dr Andreja Milatović, dr Milenko Mojsilović, dr Velja Filipović, dr Desimir Sretović, sve do integracije 1967. godine kada se u okviru Medicinskog fakulteta formira Služba opšte medicinske i hitne pomoći. Posle više od deset godina rada u okviru Medicinskog centra, 1975. godine ponovo se, kao posebna celina, formira Dom zdravlja sa direktorom na čelu. Do danas njegovim radom rukovodili su: dr Blagoje Miladinović, specijalista maksilofacijalne hirurgije, dr Aleksandar Rafailović, specijalista opšte medicine, dr Ilija Blagojević, lekar opšte prakse, dr Rodoljub Jovanović, specijalista opšte medicine, dr Ljubomir Stefanović, specijalista opšte medicine, subspecijalista reumatologije, dr Vesna Ćupić, specijalista imunologije, dr Zoran Pešić, specijalista stomatološke protetike, msc.dr Mirjana Krčevinac, specijalista opšte medicine.

Nakon izdvajanja Doma zdravlja iz Zdravstvenog centra “ Studenica” 23.maja 2014. godine, na čelo ove samostalne zdravstvene ustanove dolazi dr Ljubomir Stefanović, specijalista opšte medicine, subspecijalista reumatologije.

Od 15.10.2015.godine na čelu ustanove se nalazi msc.dr Mirjana Krčevinac, specijalista opšte medicine i master menadžmenta u zdravstvu.

Danas, u okviru Doma zdravlja rade sledeće službe:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
 • Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
 • Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom
 • Služba za polivalentnu patronažu
 • Služba za kućno lečenje i negu
 • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
 • SLUŽBA ZA PRAVNE, OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE
 • SLUŽBA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE
 • SLUŽBA ZA TEHNIČKE I DRUGE SLIČNE POSLOVE
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020