Kalendar zdravlja

Prava pacijenata

SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Mirjana Slović, diplomirani pravnik

Gradska uprava grada Kraljeva

Trg Jovana Sarića broj 1
kancelarija broj 307 – A, 3. sprat
36 000 Kraljevo

Telefon: : 036/306-053
Radno vreme: od 10 do 14 časova

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata („Sl. Glasnik RS“, br. 45/2013) koji je stupio na snagu 30.05.2013. godine, pacijentima se obezbeđuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima i uz poštovanje njegovih ličnih stavova.

Pored toga pacijentima se obezbeđuje pravo na:

 • dostupnost zdravstvene zaštite,
 • informacije,
 • preventivne mere,
 • kvalitetno pružanje zdravstvene usluge,
 • bezbednost pacijenta,
 • obaveštenje,
 • slobodan izbor,
 • drugo stručno mišljenje,
 • privatnost i poverljivost,
 • pristanak,
 • uvid u medicinsku dokumentaciju,
 • pravo na naknadu štete,
 • poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta.

prava-pacijenta

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta. Podatke o zdravstvenom stanju pacijenta, dužni su da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizacionoj jedinici visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost, drugom pravnom licu koje obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i pravnom licu koje obavlja poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kod kojih je pacijent zdrvstveno osiguran, a kojima su ti podaci dostupni i potrebni radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava. Dužnost čuvanja podataka iz medicinske dokumentacije, nadležni zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici kao i druga lica zaposlena kod poslodavca, mogu biti oslobođena samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili na osnovu odluke suda.

Pacijent ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. U slučaju da je pacijent dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti, pravo uvida u medicinsku dokumentaciju ima zakonski zastupnik, osim u slučaju kada je dete navršilo 15 godina života i kada je sposobno za rasuđivanje, tada dete ima pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Nadležan zdravstveni radnik i pored zahteva deteta da se informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne saopšte njegovom zakonskom zastupniku, dužan je da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, informacije o njegovom zdravstvenom stanju saopšti njegovom zakonskom zastupniku.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik ima pravo na kopiju medicinske dokumentacije i snosi neophodne troškove izrade kopije medicinske dokumentacije. Izvod, odnosno kopiju medicinske dokumentacije za umrlog člana porodice mogu se dati punoletnom članu uže porodice, odnosno zakonskom zastupniku, na njegov zahtev, radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava.

Svaki pacijent koji smatra da mu je uskraćeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite ili nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika ustanove, može podneti prigovor zaštitniku pacijentovih prava.

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku pacijentovih prava.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Napomene:

 • anonimni prigovori se ne evidentiraju
 • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice
 • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana
 • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi
 • zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava
 • ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust, time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor
 • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020