Календар здравља

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

ПРОМЕНА РАДНОГ ВРЕМЕНА У СЛУЖБАМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО


У Дому здравља Краљево од сутра, 12. маја 2020.године важи ново радно време. Све службе враћају се на режим рада од пре увођења ванредног стања, а то значи да ће све службе које раде у 2 смене радити од 7 до 13.30 часова и од 13.30 до 20 часова. Служба хитне медицинске помоћи ради уобичајено 24 часа.
Ново радо време важи и за Ковид амбуланту која ће, такође од сутра, радити од 9 до 17 часова.


РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА


Дом здравља Краљево обавештава да ће током васкршњих празника Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце и Служба стоматолошке здравствене заштите радити од 7.00 до 18 часова.
Од 7 до 13 часова радиће амбуланте Матарушка Бања, Рибница, Женева и Ушће, као и Служба за здравствену заштиту жена и Служба кућног лечења и неге.
Служба за хитну медицинску помоћ ради уобичајено.

Рад тријажне амбуланте ( КОВИД амбуланта) за респираторна и фебрилна стања, која се налази у згради Медицине рада, је непромењен: од 7 до 22 часа. Бројеви телефона су:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА Дома здравља Краљево за одрасло становиштво су: 301-672 од 7 до 18 часова и 060/568 29 00 од 18 до 7 часова.

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА за децу предшколског и школског узраста су: 301-578 од 7 до 18 часова и 060/576 22 57 од 18 до 7 часова.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ


За издавање потврде о кретању лица која негују непокретне пацијенте 2 пута дневно, за период забране кретања од 17 до 19 часова, потребно је јавити се начелнику Службе за кућно лечење и негу Дома здравља Краљево, др Мирославу Даничићу, на телефон 301-776 или у просторијама ове службе и то у периоду од 12.30 до 13.30 часова.
Потребни су следећи подаци:
име, презиме, матични број и тачна адреса пацијента
име, презиме, матични број, контакт телефон и адреса неговатеља.


Обавештење за родитеље


ПЕДИЈАТРИ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО, ПОРЕД РЕДОВНОГ РАДА, ДЕЖУРАЋЕ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА СВАКОГА ДАНА ОД 18 ДО 22 ЧАСА.


Права пацијената

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Мирјана Словић, дипломирани правник

Градска управа града Краљева

Трг Јована Сарића број 1
канцеларија број 307 – А, 3. спрат
36 000 Краљево

Телефон: : 036/306-053
Радно време: од 10 до 14 часова
Е маил: szppkv.ivanpetrovic@gmail.com

У складу са Законом о правима пацијената („Сл. Гласник РС“, бр. 45/2013) који је ступио на снагу 30.05.2013. године, пацијентима се обезбеђује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима и уз поштовање његових личних ставова.

Поред тога пацијентима се обезбеђује право на:

 • доступност здравствене заштите,
 • информације,
 • превентивне мере,
 • квалитетно пружање здравствене услуге,
 • безбедност пацијента,
 • обавештење,
 • слободан избор,
 • друго стручно мишљење,
 • приватност и поверљивост,
 • пристанак,
 • увид у медицинску документацију,
 • право на накнаду штете,
 • поверљивост података о здравственом стању пацијента.

prava-pacijenta

Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације, спадају у податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента. Податке о здравственом стању пацијента, дужни су да чувају сви здравствени радници, односно здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама, приватној пракси, организационој јединици високошколске установе здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обављају одређене послове из здравствене делатности у складу са законом, организацији обавезног здравственог осигурања као и правном лицу које обавља послове добровољног здравственог осигурања, код којих је пацијент здрвствено осигуран, а којима су ти подаци доступни и потребни ради остваривања законом утврђених права. Дужност чувања података из медицинске документације, надлежни здравствени радници, односно здравствени сарадници као и друга лица запослена код послодавца, могу бити ослобођена само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда.

Пацијент има право на увид у своју медицинску документацију. У случају да је пацијент дете, односно лице лишено пословне способности, право увида у медицинску документацију има законски заступник, осим у случају када је дете навршило 15 година живота и када је способно за расуђивање, тада дете има право на поверљивост података који се налазе у његовој медицинској документацији. Надлежан здравствени радник и поред захтева детета да се информације о његовом здравственом стању не саопште његовом законском заступнику, дужан је да у случају озбиљне опасности по живот и здравље детета, информације о његовом здравственом стању саопшти његовом законском заступнику.

Пацијент, односно његов законски заступник има право на копију медицинске документације и сноси неопходне трошкове израде копије медицинске документације. Извод, односно копију медицинске документације за умрлог члана породице могу се дати пунолетном члану уже породице, односно законском заступнику, на његов захтев, ради остваривања законом утврђених права.

Сваки пацијент који сматра да му је ускраћено неко право из области здравствене заштите или није задовољан пруженом здравственом услугом, односно поступком здравственог или другог радника установе, може поднети приговор заштитнику пацијентових права.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику пацијентових права.

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Напомене:

 • анонимни приговори се не евидентирају
 • приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
 • одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
 • предмет приговора, тј. разлог за његово подношење мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
 • заштитник пацијентових права одговор даје као правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
 • ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента- то се констатује у одговору на приговор
 • пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити писменим путем Здравственој инспекцији, односно Министарству здравља Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020